Rus og psykiatri

Helhetlig menneskesyn- helhetlig tilnærming

Vi spesialiserer oss på å opprette gode tilbud til spesifikke målgrupper. Vi ønsker å benytte vår kompetanse til å skape nytenkende tilbud for enkelte grupper innenfor psykisk helse og rus som har behov for bo- /rehabiliteringstilbud med tilgjengelig personale gjennom hele døgnet.


Som tilbyder av tjenester innenfor rus og psykiatri har vi i samarbeid med våre oppdragsgivere sett et økende behov for ettervern og oppfølging av mennesker som har vært gjennom avrusning eller utskrevet fra institusjon for sine psykiske utfordringer.Ettervern og oppfølging betegnes som selve ryggraden i rehabiliteringen av disse menneskene. Arbeidet er omfattende og inkluderer bl.annet psykososiale tiltak, utdanning, arbeidstrening, bolig, økonomi og helse- fysisk og psykisk helse.Når systemet ikke makter å følge disse opp etter endt behandling og etterlater dem til seg selv i svært sårbare faser, kan ensomhetsfølelsen ta helt over og veien blir svært kort for tilbakefall.Tian Helse har som mål å etablere enheter i Finnmark, Nordland, Trøndelag, Østlandet og Vestlandet som er utelukkende beregnet for mennesker der den langsiktige motivasjonen til å sette seg mål, og stimulere til noe mer enn lavterskeltilbud eller praksisplass gjennom NAV er målet.

Tian Helse har en respektfull og helhetlig tilnærming til brukeren.Hele mennesket er i fokus med sine ressurser, styrker og begrensninger i alle livets dimensjoner. Vi vektlegger et helhetlig forløp på tvers av systemnivåene som er gjeldende.Brukers mål, behov og ressurser vil alltid være premissgivende for vår samhandling med ulike tjenesteytere på alle nivå.Individuell plan vil her være verktøyet for samhandlingen.

Gjennom miljøterapi, miljøarbeid, samtaleterapi, fysisk aktivitet, arbeidstrening og helsefremmende mestringsaktiviteter vil vi sammen gå mot en lysere hverdag med økende livsglede og livskvalitet.Alle har ressurser, muligheter og ønsker. Det er viktig at rammene rundt oss gir oss muligheter til å utnytte dem slik at vi kan ta ansvar, møte utfordringer, gripe utviklingsmulighetene og selv gjøre en innsats for å nå våre mål.Vår psykologspesialist vil sammen med et dyktig, inkluderende og høyt kompetent personal bidra til at veien frem mot livsglede blir enklere når man går den sammen.

Tian Helse har virkemidlene, kunnskapen og ressursene.

Målet skal være å leve livet, ikke bare overleve det!