Furusethjemmet i Oslo

Et dag- og avlastningstilbud for deg som har barn med pustestøtteutfordringer

Vi på FURUSETHJEMMET ønsker alle familier velkommen til å ta kontakt med oss. Vi retter oss mot foreldre som har ansvar for barn som trenger pustestøtte i sitt daglige liv. Det kan både være dere som i dag ikke har noe avlastningstilbud eller dere som har et tilbud, men som ikke fungerer tilfredsstillende.

Hvorfor er Furusethjemmet etablert?

Vi er etablert for dere som har ansvar for barn med betydelig behov for pustestøtte. Vi snakker da om (små) barn som er avhengig av cpap, bipap, high flow, oksygen tilførsel, trakeostomi eller respirator.

Vårt dagtilbud, innebærer å ta fullt ansvar for barnet mens foreldre og eventuelt søsken får muligheten til hviletid og aktiviteter som ellers er begrenset påvirket av pustestøtte arbeidsoppgaver. Tilbudet er kvalitetssikret med personale som er spesialiserte på problematikken rundt pust, pustestøtte og de akutte situasjoner som kan oppstå. De som jobber hos er under ledelse og kontroll av spesialiserte sykepleiere med praktisk erfaring fra sykehus herunder Akershus Universitetssykehus, og OUS Ullevål. Hos oss får de kontinuerlig oppdateringer og opplæring  med fokus på håndtering av involvert medisinskteknisk utstyr og akuttprosedyrer.

Forebygging av ensomhet

Vi er kjent med de utfordringer som ofte oppstår når barn med pustestøtte utfordringer forsøkes integrert i barnehage sammen med barn uten denne utfordring, hvor resultatet ofte blir at de er mere hjemme enn i barnehagen pga sykdom. Dette gjelder særlig de første årene inntil immunforsvaret er styrket. Dette kan også skyldes at de barnehagene som finnes i dag som tar imot barn med pustestøtte utfordringer, ikke har et spesielt fokus på somatiske lidelser som for eksempel pust, men i større grad fokuserer på utviklingsforstyrrelser og nevrologi som utgjør en mye større gruppe barn. Vi har basert oss på en liten gruppe, ikke mer enn 4-6 barn hos oss samtidig. Personalet vil da ha tett og kontinuerlig oppfølging og gi deres barn muligheten til samkvem med andre barn på noenlunde lik alder i fine omgivelser og med noenlunde tilsvarende problematikk.

Våre korona-tiltak

Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at driften skjer på en forsvarlig måte. Den nasjonale korona veilederen for barnehager er tydelig på hvordan barnehagene kan forebygge smitte og vi på Furusethjemmet følger også denne.

I tillegg skal alle ansatte ha kurs i smitteforebyggende tiltak og rett håndvask.

Det er tilgjengelig såpe, vann, papirtørk og håndsprit ved alle kontaktpunkter. Barna vil ha sine egne rom på dagtid, dersom de har behov for å trekke seg tilbake, eller har behov for å hvile en liten stund. En fast ansatt på hvert barn som jobber hele uken, ved akuttsituasjon er det en annen fast som skal bistå.

Foresattes rett til avlastning etter Norsk lov

Som pårørende har du krav på å få avlastning (fri) fra dine omsorgsoppgaver for ditt barn med utfordrende pustestøttebehov når dette kan karakteriseres som «tyngende omsorgsarbeid» Dette er regulert i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6 alternativ 2. sitat;

«Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av:

  1. opplæring og veiledning
  2. avlastningstiltak
  3. omsorgsstønad»

I hvilken grad du som pårørende tilfredsstiller disse kravene og kan kreve dekket utgiftene til avlastning ved bruk av Furusethjemmets tilbud må avklares konkret med din kommunale saksbehandler. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å diskutere denne prosessen. 

Ta gjerne kontakt direkte med oss for en samtale

Vi setter pris på deres tilbakemelding på vår annonse i Handikapnytt og kan avklare nærmere om vårt tilbud.

Vennlig hilsen fra oss på Furusethjemmet og i Tian Helse

Vi kan kontaktes på telefon og e-post;

Marie:
tel: 957 93 414
marie@tianhelse.no

Hannah:
tel: 478 63 403
hannah@tianhelse.no

Markedsundersøkelse

Vi har laget en markedsundersøkelse og setter stor pris på at du fyller ut dette spørreskjemaet, da vi ønsker å kartlegge hvilke tilbud disse barna har i de forskjellige kommunene i Norge og hvorvidt tilbudene er gode nok.