Bo- og avlastningstilbud

Ansatte og ledelse i Tian Helse har lang erfaring med å levere tjenester og har spisskompetanse innenfor ulike felt. I vår organisasjon har vi vernepleiere, sosionomer, sykepleiere, helsefagarbeidere med ulike videreutdanninger samt ansatte med erfaringsbasert kompetanse.

Vi leverer blant annet tjenester til de med:

  • Atferdsrelatert problematikk
  • Psykisk utviklingshemming
  • Autismespekteret
  • Sjeldne diagnoser
  • Demens

Ta kontakt for nærmere detaljerte tilbud og informasjon.

Tilpasningsdyktighet og fleksibilitet

Vi tilpasser oss behovet for å tilby nye og utvidede tjenester for å møte de samfunnsutfordringene som oppstår for enkelte grupper. Vi har tilrettelagte omsorgseiendommer på flere plasser i Norge.

Vår kompetanse er tilegnet gjennom lang erfaring innen utarbeidelse og drift av tilbud for brukergrupper innenfor somatikk, psykisk helse, rus, atferd, og soning. Ansattgruppen som per i dag er ansatt besitter totalt mer enn 80 års erfaring innenfor ulike helse og omsorgstjenester. Vi er tilknyttet lege, psykolog, psykiater og annet fagpersonell dialog som vi har dialog med ved behov.

Vi vil at beskrivelsen av oss, og hva vi kan bidra med som et supplement til eksisterende tjenester/ tilbud ses på som positivt. Vi kommer gjerne på uforpliktende besøk for å fortelle mer inngående hvem vi er, hva vi står for, og hva vi kan bidra med.